Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Książka: Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Autor: Ewa Suknarowska-Drzewiecka

ISBN papier: 978-83-64691-44-7

ISBN e-book: 978-83-64691-45-4

Premiera: grudzień 2018

Oprawa: miękka

Format: 145 x 205

Liczba stron: 182

Waga: 0,3 kg

Cena detaliczna: 44,90 zł

Opis:

Zaletą monografii jest kompleksowe podejście metodologiczne do poszczególnych przepisów kodeksu pracy, statuujących instytucję przedawnienia, z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, co odzwierciedla analizowane orzecznictwo sądowe. W konsekwencji opracowanie daje obraz praktyki stosowania omawianej instytucji prawnej. Z uwagi na przystępność merytoryczną oraz usystematyzowaną treść praca posiada także walory dydaktyczne. Publikacja stanowi cenny przyczynek do rozwoju prawa pracy zarówno w jego warstwie naukowej, jak i w zakresie praktyki stosowania instytucji przedawnienia.

dr hab. Antoni Dral, prof. nadzw. WSPiA

Niniejsza książka stanowi niewątpliwie bardzo wartościowe opracowanie mające walor naukowy. Autorka dokonuje analizy każdej kwestii prawnej z dziedziny prawa pracy oraz zwraca uwagę na wiele aspektów prawnych z tym związanych. Ewa Suknarowska-Drzewiecka każdy prezentowany w monografii problem prawny omawia na podstawie poglądów doktryny i stanowiska orzecznictwa, co jest niezwykle cenne dla Czytelnika, a także wyraża swoje poglądy.

dr hab. Barbara Bajor, prof. nadzw. INP PAN

Spis treści

Wstęp (9)

Wykaz skrótów (10)

1. Roszczenie ze stosunku pracy jako przedmiot przedawnienia i inne terminy dawności przewidziane w prawie pracy (11)
1.1. Instytucja przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy w kodeksie pracy (11)
1.2. Roszczenie ze stosunku pracy jako przedmiot przedawnienia (13)
1.3. Zakres podmiotowy roszczeń podlegających przedawnieniu (24)
1.4. Przedawnienie roszczeń majątkowych i niemajątkowych (29)
1.5. Nieprzedawniające się roszczenia ze stosunku pracy (32)
1.6. Przepisy ustanawiające terminy przedawnienia jako normy bezwzględnie obowiązujące (36)
1.7. Inne terminy dawności przewidziane w prawie pracy (39)

2. Przedawnienie poszczególnych rodzajów roszczeń pracodawcy i pracownika (43)
2.1. Wymagalność roszczeń w prawie pracy (43)
2.1.1. Wymagalność i termin przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej (46)
2.1.2. Wymagalność i termin przedawnienia roszczeń o wypłatę wynagrodzenia (47)
2.1.3. Wymagalność i termin przedawnienia roszczeń o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (50)
2.1.4. Wymagalność i termin przedawnienia roszczeń o wypłatę odpraw (50)
2.2. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracownicze projekty wynalazcze (51)
2.3. Wymagalność i termin przedawnienia roszczenia o udzielenie urlopu wypoczynkowego (54)
2.4. Roszczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika (63)
2.5. Roszczenia pracownika w związku z wypowiedzeniem zmieniającym (66)
2.6. Roszczenia wynikające z naruszenia przepisów w związku z rozwiązywaniem umów o pracę (67)
2.7. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy (69)
2.8. Roszczenie o wydanie świadectwa pracy (69)
2.9. Odszkodowanie za naruszenie przez pracownika umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (71)
2.10. Roszczenia stwierdzone orzeczeniem (77)
2.11. Roszczenie z weksla (79)
2.12. Roszczenia związane z działalnością socjalną pracodawcy (82)

3. Przedawnienie roszczeń pracodawcy i pracownika o naprawienie szkody (89)
3.1.Przedawnienie roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej nieumyślnie (89)
3.2. Przedawnienie roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej umyślnie (96)
3.3. Przedawnienie roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody pracownikowi na skutek naruszenia przez pracodawcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy (98)
3.3.1. Przedawnienie roszczenia pracownika o naprawienie szkody za rzeczy, które uległy zniszczeniu, utracie lub uszkodzeniu w związku z pozostawaniem w stosunku pracy (101)
3.3.2. Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy (102)
3.3.3. Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie z tytułu braku zwrotu dokumentów stanowiących własność pracownika (103)
3.3.4. Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z nieuzyskania świadczenia z ubezpieczenia społecznego wskutek niedopełnienia przez pracodawcę czynności niezbędnych do ubiegania się o takie świadczenie (103)
3.4. Przedawnienie roszczenia o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (105)
3.5. Przedawnienie roszczeń uzupełniających z tytułu wypadków przy pracy (chorób zawodowych) (109)
3.6. Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem (111)
3.7. Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu (111)
3.8. Przedawnienie roszczeń pracownika z tytułu mobbingu (113)
3.9. Przedawnienie roszczeń o ochronę dóbr osobistych (114)
3.10. Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie wynikające z umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy (116)
3.11. Odpowiedzialność pracownika za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 kp (118)

4. Przedawnione roszczenie ze stosunku pracy (121)
4.1. Uwzględnienie upływu przedawnienia: na zarzut czy z urzędu (122)
4.2. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia (129)
4.3. Zarzut przedawnienia roszczenia a solidarność dłużników (136)
4.4. Klauzula zasad współżycia społecznego (137)

5. Zakłócenia biegu terminu przedawnienia (141)
5.1. Zawieszenie biegu okresu przedawnienia (141)
5.2. Wstrzymanie zakończenia okresu przedawnienia (145)
5.3. Przerwanie biegu przedawnienia (147)
5.4. Przerwanie biegu przedawnienia a treść pozwu i rozszerzenie powództwa (153)
5.5. Uznanie roszczenia (156)

Zakończenie (159)

Bibliografia (161)
Akty prawne (169)
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i inne (170)

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl