Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne

Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne

Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne

Autor: Irena Ramik-Mażewska

ISBN papier: 978-83-64691-40-9

ISBN e-book: 978-83-64691-41-6

Premiera: maj 2018

Oprawa: twarda

Format: 170 x 240

Liczba stron: 356

Waga: 0,65 kg

Cena detaliczna: 59,90 zł

Opis:

Ta monografia ma szansę stanowić cenny wkład w rozwój polskiej pedagogiki specjalnej, w pogłębianie świadomości społecznej dotyczącej funkcjonowania kobiet z niepełnosprawnością intelektualną oraz być źródłem wiedzy na temat stylów ich życia, w tym problemów, z którymi się borykają, zaspokojonych i niezaspokojonych potrzeb, dróg dochodzenia do autonomicznego funkcjonowania oraz możliwości wykorzystania własnego potencjału. Praca ta może pobudzić do refleksji i przyczynić się do zrozumienia sytuacji kobiet z niepełnosprawnością intelektualną.

Z recenzji dr hab. Urszula Bartnikowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

O kobietach z niepełnosprawnością można powiedzieć, że są grupą potrójnie słabą: po pierwsze – jako kobiety, po drugie – jako niepełnosprawne, po trzecie – jako nosicielki określonej dysfunkcji. W tej publikacji dopuszczono do głosu osoby pozbawione prawa dyskursu. Wydobycia ich doznań ze strefy niebytu w obszarze badań podjęła się Irena Ramik-Mażewska. Dokonała ona eksploracji stylów życia dorosłych absolwentek szkół specjalnych z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Mamy tu konteksty codzienności, doświadczeń zawodowych, czasu wolnego, religii, świątecznych i powszednich rytuałów, a także konteksty świata konsumpcji i uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Autorka „zatrzymała się” nad codziennością kobiety z niepełnosprawnością i jej rodziny, by podjąć próbę jej oglądu jako „rzeczywistości uporządkowanej”. Dowiodła swojej wrażliwości wobec opisywanej problematyki i wykazała się postawą rozumiejącą oraz szanującą Człowieczeństwo istoty słabej, a przecież czującej i myślącej.

Z recenzji dr hab. Hanna Żuraw, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Spis treści

Wstęp (7)

1. W kręgu społecznych przeobrażeń (11)
1.1. Dyskursywny charakter rzeczywistości (11)
1.2. Na scenie postmodernistycznych i postnowoczesnych idei (16)
1.3. Meandry społeczeństwa obywatelskiego (29)
1.4. Kapitał społeczny jako źródło zmiany społecznej (39)

2. Refleksja nad pojęciem „styl życia” (45)
2.1. Styl życia w ujęciu Thorsteina Veblena i Maxa Webera (46)
2.2. Styl życia w ujęciu Pierre’a Bourdieu i Anthony’ego Giddensa (50)
2.3. Konceptualizacja stylu życia (53)
2.4. Elementy stylu życia (60)
2.5. Typologia stylów życia (63)

3. Pojęcie niepełnosprawności (73)
3.1. Problematyka niepełnosprawności człowieka (73)
3.2. Istota niepełnosprawności intelektualnej (83)
3.3. Kobieta z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej (89)

4. Metodologia badań (107)
4.1. Problematyka badawcza (107)
4.2. Perspektywa badawcza (114)
4.3. Metodologiczne założenia gromadzenia i interpretacji zebranego materiału (119)
4.4. Organizacja badań (124)

5. Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną – analiza badań własnych (131)
5.1. Konteksty codzienności w narracjach a styl życia (131)
5.2. Konteksty doświadczeń zawodowych a styl życia (178)
5.3. Konteksty czasu wolnego a styl życia (208)
5.4. Konteksty rytuałów a styl życia (233)
5.4.1. Religia i świąteczne rytuały (235)
5.4.2. Rytuały codzienności (252)
5.5. Konteksty świata konsumpcji a styl życia (268)
5.6. Konteksty uczestnictwa w życiu społeczno‑politycznym a styl życia (291)

6. Orientacje życiowe i styl życia narratorek – próba uogólnienia (305)

Zakończenie (315)

Bibliografia (323)
I. Opracowania książkowe i artykuły (323)
II. Akty prawne (350)
III. Źródła internetowe (351)

Spis tabel (353)

Załączniki (354)
Formularz zgody na uczestnictwo w badaniach (354)
Mapa pojęciowa skonstruowana na potrzeby pracy badawczej „Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne” (355)

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl