Zmiany w organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu. Wydanie I

Zmiany w organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu, Joanna Jasińska

Zmiany w organizacjach.
Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Autor: Joanna Jasińska

ISBN papier: 978-83-64691-09-6

ISBN e-book: 978-83-64691-10-2

Premiera: luty 2015

Oprawa: miękka

Format: 170 x 240

Liczba stron: 548

Waga: 0,910 kg

Cena detaliczna: 64,90 zł

Opis:

Celem niniejszej monografii jest promocja nowych form zarządzania zmianami w organizacjach. Wskazuje ona także, że zmiany zachodzące we współczesnych organizacjach wymagają skutecznych rozwiązań i umiejętności sprawnego zarządzania.

Zmiany należą do zjawisk wpisanych na stałe do scenariusza funkcjonowania obecnego świata. Mogą pojawiać się jako skutek działań zamierzonych, a więc celowych interwencji człowieka, ale występują też bez jego świadomego udziału. Wówczas mówimy o ich naturalnych źródłach. Współcześnie obserwowane tendencje w tej dziedzinie pozwalają przypuszczać, że istotnie wzrośnie częstotliwość zmian, ich szybkość oraz zasięg.

Aby zmierzyć się z XXI wiekiem, trzeba zrozumieć stałość zmian i zaakceptować towarzyszącą im niepewność. To z kolei wymaga opanowania nowych reguł i nowego sposobu myślenia. „Stare zasady” nie wystarczą, aby zrozumieć procesy gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości.

Publikacja adresowana jest do studentów studiów wyższych, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych z szeroko pojętej dziedziny zarządzania i dziedzin pokrewnych. Opracowanie stanowi źródło wiedzy teoretycznej dla pracowników i praktyków zarządzania (menedżerów) ochrony zdrowia.


Spis treści

Spis treści i wstęp (PDF)

Wstęp

Rozdział 1
Zmiana jako podstawowe pojęcie w charakterystyce warunków funkcjonowania organizacji

 1. Interpretacja pojęcia „zmiana” i charakterystyka pojęć bliskoznacznych
  1. Definicje zmiany
  2. Pojęcia bliskoznaczne zmianie
 2. Typologie zmian
 3. Źródła i strategie zmian

Rozdział 2
Zarządzanie zmianami w organizacji

 1. Pojęcie zarządzania zmianami
 2. Koncepcje struktury procesu zarządzania zmianami
 3. Podstawowe podejścia w zarządzaniu zmianami
  1. Podejście diagnostyczne
  2. Podejście prognostyczne
 4. Wybrane modele badania potencjału organizacji na potrzeby zarządzania zmianami
 5. Uczestnicy procesu zarządzania zmianami
  1. Rola człowieka w procesie zmian
  2. Opór wobec zmian i jego źródła
 6. Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania zmianą
  1. Pojęcie i składniki kultury organizacyjnej
  2. Funkcje kultury organizacyjnej w zarządzaniu zmianami
  3. Adaptacja kultury organizacyjnej w zarządzaniu zmianami
 7. Miejsce i rola wiedzy w zarządzaniu zmianami
  1. Wiedza w świetle zarządzania zmianami
  2. Struktura procesu przepływu wiedzy a zmiany w organizacji
 8. Znaczenie komunikacji społecznej w zarządzaniu zmianami
  1. Charakterystyka procesu komunikacji w zarządzaniu zmianami
  2. Bariery komunikacji
 9. Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu zmianami
  1. Podstawowe funkcje kadry kierowniczej w procesie zarządzania zmianami
  2. Zakres uczestnictwa kadry kierowniczej w zarządzaniu zmianami
  3. Czynniki adaptacji kadry kierowniczej do zmian
 10. Doradztwo jako forma wspomagania zewnętrznego procesu zarządzania zmianami
 11. Problem czasu w zarządzaniu zmianami
 12. Zarządzanie zmianami w kontekście globalizacji

Rozdział 3
Zmiany w organizacji i kryzysy mogące wynikać z ich wdrożenia

 1. Zarządzanie w organizacji
  1. Pojęcie, funkcje i cechy sprawnego zarządzania
  2. Funkcjonowanie oraz struktura organizacji
  3. Menedżer i jego zadania w organizacji
 2. Kryzys w rozwoju organizacji
  1. Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej
  2. Zmiany i sytuacje kryzysowe w cyklu życia przedsiębiorstwa
  3. Pojęcie, cechy, funkcje i typy zjawiska kryzysu
  4. Przyczyny i przebieg kryzysu
 3. Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwach
  1. Przyczyny kryzysu na drodze do upadłości przedsiębiorstwa
  2. Klasyfikacja metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw
  3. Źródła danych finansowych do badania kondycji przedsiębiorstwa
  4. Wady i zalety stosowania punktowej oceny zdolności finansowej przedsiębiorstwa
 4. Informacyjne podstawy pokonywania kryzysu
  1. Strategie zarządzania organizacją w kryzysie
  2. Identyfikacja uwarunkowań wyborów strategicznych
  3. Pozycja konkurencyjna organizacji
  4. Opcje strategiczne i kryteria wyboru
 5. Warunki osiągania sukcesu
  1. Przyczynowo-skutkowe uwarunkowania sukcesu
  2. Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa
  3. Specyficzność motywowania personelu w sytuacjach kryzysowych

Rozdział 4
Publiczne jednostki opieki zdrowotnej w Polsce jako obszar wymaganych zmian

 1. Podstawowe pojęcia związane z opieką zdrowotną
  1. Organizacje w opiece zdrowotnej
 2. Opieka zdrowotna w Polsce – historia zmian
  1. Zmiany systemowe w latach 1945–1989
  2. Opieka zdrowotna w okresie transformacji (1989–1999)
  3. Opieka zdrowotna w świetle ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  4. Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej
  5. Zmiany w kontekście Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. Kadra kierownicza publicznych placówek opieki zdrowotnej jako uczestnik zmian
  1. Kierownik jako agent zmian organizacji opieki zdrowotnej
  2. Oczekiwania w stosunku do kierownika-agenta zmian a zadania realizowane przez niego w rzeczywistości
 4. Systemy oceny jakości funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej
  1. Zewnętrzne systemy jakości w opiece zdrowotnej jako element zmian
  2. Filozofia Total Quality Management jako element reorientacji
 5. Unia Europejska a opieka zdrowotna w Polsce
  1. Kierunki harmonizacji zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej
  2. Szanse i zagrożenia integracji dla polskich organizacji opieki zdrowotnej

Rozdział 5
Kierunki usprawnień zarządzania zmianami w organizacjach opieki zdrowotnej

 1. Podsumowanie wyników diagnozy zarządzania zmianami w organizacjach opieki zdrowotnej
 2. Propozycje zmian w procesie zarządzania zmianami w organizacjach opieki zdrowotnej

Zakończenie

Bibliografia
Literatura przedmiotu
Akty prawne i inne
Strony internetowe

Spis tabel, rysunków i wykresów
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Zapisz się na NEWSLETTER

KONTAKT

tel. 506 196 006

e-mail: wydawnictwo@frel.pl